ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // De gebruikers-ID instellen op basis van de ingelogde user_id.
*31 (0)6 21 89 85 16 eljo @ degalan . nl

Na Jan Rotmans (transitie denken) komen ook Ina Brouwer (politica) en Rinske van Noortwijk (Greenwish) met een pleidoor voor meer ruimte voor maatschappelijke vernieuwers. Maandag 10 maart in Pakhuis de Zwijger voor Social Innovation Netwerk Nederland (SINN) meetup #8.

SINN meetup maatschappelijke vernieuwers
  • Twitter
  • https://nl.linkedin.com/in/eljodegalan
  • Print Friendly

Ina Brouwer komt

Met haar lokale verkiezingsprogramma, waarmee zij Amsterdam als bruisend hart weer op de kaart wil zetten, houdt zij een warm pleidooi voor maatschappelijke waardecreatie. In haar programma wijst zij erop dat er steeds vaker allerlei dwarsverbanden die tot voor kort onmogelijk leken – tussen burgers onderling, tussen burgers en bedrijven, banken en maatschappelijke bewegin-gen – zonder tussenkomst van de overheid tot stand komen. In het meest gunstige geval groeit dit uit tot een breed initiatief van diverse partijen en personen, denk aan burgers, ondernemers en weten-schappers. Maar in het meest ongunstige geval sterft zo’n initiatief een stille dood. Want, de vaart van deze initiatieven botst steeds meer met de traagheid van de overheid en politieke partijen – evenals de ambtelijke diensten-, zo geeft zij aan. Dit gebeurt niet alleen in Amsterdam, maar in heel Nederland.

Rinske van Noortwijk komt

Rinske is directeur van Greenwish, beschrijft hoe nieuwe oplossingen vast-lopen in een verouderd systeem. Dit doet zij aan de hand van het concrete voorbeeld Tijd voor Eten. Tijd voor Eten werkt aan verschillende sociale vraagstukken waaronder obesitas bij kinderen, onvol-doende voorwaarden voor een gezonde schooldag, emancipatie van vrouwen en te weinig passend werk voor vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt. Problemen die de overheid jaarlijks miljarden kosten en die alleen maar groter worden. Toch loopt Tijd voor eten vast vanwege gebrek aan financi-ele middelen.

Daartegenover staat de landelijke campagne Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). JOGG beschikt over vele middelen, maar sluit onvoldoende aan bij en geeft geen podium aan succes-volle en lokaal beproefde initiatieven die al druk doende zijn om overgewicht bij jongeren te voor-komen. Tijd voor Eten is niet het enige initiatief dat vastloopt. “Zolang we pilots blijven financieren met tijdelijke subsidies en landelijke campagnes en lokale initiatieven elkaar niet ontmoeten veran-dert er niks”, aldus Rinske. In hoeverre biedt de transitietheorie, waarmee vanuit begrip voor maat-schappelijke dynamiek meer ruimte gemaakt wordt voor vernieuwing, uitkomst?

Grote transities kunnen pas plaats vinden als er beweging is op verschillende niveaus tegelijk, aldus Chris Roorda, onderzoeker bij het transitiebureau van Jan Rotmans, Drift. Voor de verankering of opschaling van initiatieven moeten we dus inzetten op verschillende niveaus. Hoe kunnen we een verbinding tot stand brengen tussen top-down en bottom-up? Hoe kunnen we successen opschalen? En de gewenste transitie versterken?

Hoe verwelkom je maatschappelijke vernieuwers – denk mee.

In deze meetup nodigen we aanwezigen uit actief mee te denken over hoe we op strategische wijze de transitie naar meer ruimte voor maatschappelijke waardecreatie kunnen versterken. Want, hoe beter we daarin slagen, hoe vitaler onze samenleving zal zijn.

Gratis

Toegang is gratis. Meld je voor dit programma aan.

Ben jij ook een Social Innovator en zet je je in voor een sociale en duurzame toekomst? Kom dan naar de avond van het Social Innovation Network Nederland. We gaan op zoek naar wat ons bindt en onderscheidend maakt en hoe we onze krachten naar de toekomst kunnen bundelen.

Share This